Cele Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa obywatelskiego poprzez zapewnianie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy,

2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,

3. Wszechstronna edukacja na rzecz rozwoju demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych.

4. Promowanie współdziałania z samorządem lokalnym, sektorem państwowym i gospodarczym oraz politykami

5. Przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych.

6. Przeciwdziałanie bezrobociu ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości kobiet oraz grup marginalizowanych społecznie

7. Działania wspomagające rozwój gospodarczy ,w tym rozwój przedsiębiorczości

8. Ochrona i promocja zdrowia.

9. Działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

10. Podniesienie społecznego poziomu świadomości ekologicznej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego

11. Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony dóbr kultury, sztuki..

12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

13. Mobilizacja młodzieży do udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.

14. Promocja i organizacja wolontariatu.