Szkolenia

 

OFERTA SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ TRENERÓW STOWARZYSZENIA CIVITAS

Skuteczna komunikacja: komunikacja wewnątrz grupy, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, kształtowanie postaw asertywnych.

Komunikacja zewnętrzna: zasady autoprezentacji, wystąpienia publiczne, kreowanie wizerunku własnego i organizacji, kontakty z mediami

Planowanie i przygotowywanie projektów: diagnoza środowiska, przygotowywanie wniosków grantowych, konstruowanie budżetu Sposoby pozyskiwania środków na działalność, różne źródła finansowania

PRACA Z GRUPĄ:

- Integracja grupy
- Aktywne metody pracy z młodzieżą
- Dynamika grupowa i procesy grupowe
- Techniki motywacji
- Analiza transakcyjna w pracy z grupą
- Praca z trudną grupą ( klasą, zespołem)
- Negocjacje i mediacje: jak skutecznie rozwiązywać konflikty
- Radzenie sobie z agresją i przemocą

 

PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU I DYSKRYMINACJ:

- Prawa człowieka
- Przeciwdziałanie dyskryminacji- rozpoznawanie i zwalczanie stereotypów
- Edukacja konsumencka- jak kupować by nie dać się upolować
- Sprawiedliwy handel - etyka konsumencka
- Gender- równouprawnienie kobiet i mężczyzn

Szkolenia dla młodzieży ponad gimnazjalnej „MOJA PIERWSZA PRACA" z zakresu:

- planowania kariery zawodowej w kontekście wymagań rynku pracy
- określenia własnych predyspozycji zawodowych i kultury zawodowej
- zagadnień prawa pracy
- wskazówek w zakresie poruszania się na rynku pracy
- strategii osobistej poszukiwania pracy
- informacji dotyczących metod aktywnego szukania pracy, źródeł informacji o ofertach pracy
- warsztatów pisania cv i lm, przygotowywania autoprezentacji
- rozmowy kwalifikacyjnej i skutecznej prezentacji
- pracy w organizacjach pozarządowych
- wolontariatu- jako formy pracy i aktywności zawodowej